Новата програма “Цифрова Европа”

На 1 и 2 юни 2021 г. Европейската комисия и португалското председателство на Съвета на Европейския съюз ще бъдат домакини на Цифровата асамблея, която тази година ще бъде посветена на цифровото десетилетие на Европа. Тази проява на високо равнище ще се съсредоточи върху целите на ЕС за 2030 г. за цифровото десетилетие и върху програмата „Цифрова Европа“ — нова програма за финансиране в размер на 7,5 милиарда евро за разгръщането на европейски цифрови проекти.

Проявата ще събере министри от няколко държави членки, представители на Европейския парламент и на Комисията, както и представители на частния сектор и гражданското общество. Те ще обсъдят начините за насърчаване на водещата роля на Европа в областите и целите за 2030 г., очертани в съобщението на Комисията относно цифровото десетилетие, включително относно цифровите умения, цифровата трансформация на предприятията, високоскоростната свързаност и сигурната и устойчива цифрова инфраструктура, както и цифровизацията на обществените услуги. Обсъжданията ще се съсредоточат и върху това как европейските ценности и права могат най-добре да бъдат насърчавани и защитавани в цифровия свят.

Не бива да се плашим от цифровото десетилетие, а по-скоро трябва да помним, че то е с цел да служи на нас и да допринесе положително към динамичния свят, в който живеем. 

За повече информация по темата посете: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_2715