Нова стратегия за сигурността на гражданите на ЕС

 

Нова стратегия за сигурността на гражданите на ЕС

На 24 юли 2020 г. Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г., с акцент върху приоритетните области, в които ЕС може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на държавите членки за повишаване на сигурността за всички, които живеят в Европа.

В стратегията се определят инструментите и мерките, които трябва да бъдат разработени през следващите 5 години, за да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на киберсигурността и засилването на научните изследвания и иновациите.

В стратегията се определят 4 стратегически приоритета за действия на равнището на ЕС:

  • Среда на сигурност, която е подготвена за бъдещето
  • Справяне с променящите се заплахи
  • Защита на европейците от тероризма и организираната престъпност
  • Силна европейска екосистема на сигурността

Стратегията се основава на напредъка, постигнат досега по линия на приетата от Комисията Европейска програма за сигурност за периода 2015—2020 г., и се съсредоточава върху приоритетите, подкрепяни от Европейския парламент и Съвета.

Източник: Европейска комисия