Нови 96 екологични проекта ще се финансират от Европейската комисия

Нови 96 екологични проекта ще се финансират от Европейската комисия

Одобрен е инвестиционен пакет на стойност 264,8 млн. евро в подкрепа на околната среда, природата и екологосъобразния растеж в Европа от Европейската комисията.

От Комисията са получени 1117 предложения в отговор на покана с краен срок юни 2014 г., от които 96 са избрани за съфинансиране по трите компонента на програмата.

103,3 млн евро ще бъдат осигурени за финансиране на 51 проекта по LIFE „Околна среда и ресурсна ефективност“ като ЕС ще осигури 56,2 млн. евро по тях.  Проектите, които ще се финансират обхващат действия в пет тематични области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и вода.

Ще се финансират и 14 проекта за ресурсна ефективност, чрез които ще се улесни преходът на Европа към кръгова икономика.

Одобрени за финансиране са и 39 проекта по LIFE „Природа и биоразнообразие“, чрез които ще се подобри природозащитният статус на застрашени видове и местообитания и ще се допринесе за целта на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие. Общият бюджет за тези проекти е в размер на 153,9 млн.евро, от които ЕС ще осигури 100 млн. евро.

По LIFE „Управление и информация“  6 проекта имат за цел да повишат осведомеността по проблемите на околната среда. Финансирането за тях възлиза на 7,5 млн. евро, като приносът на ЕС ще бъде близо 4,5 млн. евро.

В България програмата LIFE ще подкрепи два проекта на обща стойност 7 млн. евро. Това са проектите „Светло бъдеще за черния лешояд“ (НПО „Зелени Балкани“ — Стара Загора) и Земя за царския орел (Българско дружество за защита на птиците).

По първия проект ще се подпомогне завръщането на черния лешояд (Aegypius monachus) в България. Целта е в България да се създаде гнездова популация на вида, като 48 лешояда се преместят и освободят на специално приготвени места.

Вторият проект е насочен към всички зони от „Натура 2000“, които са от голямо значение за царския орел в България.

Подробна информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6082_en.htm

Източник: Европейската Комисия