Нови инициативи за насърчаване на биологичното земеделие

Нови инициативи за насърчаване на биологичното земеделие
 

Европейската комисия даде начало на обществена консултация, посветена на бъдещия план за действие в областта на биологичното земеделие. Този сектор ще изиграе важна роля за постигането на амбициозните цели, залегнали в Европейския зелен пакт, в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията за биологичното разнообразие.
 
Следва да бъде гарантирано, че секторът на биологичното земеделие разполага с необходимите инструменти, както и с добре функционираща нормативна уредба, основана на консенсус. Това е от ключово значение за постигането на целта 25 % от земеделската земя да се обработва биологично. 
 
По искане на държавите членки, Европейския парламент, трети държави, както и на други заинтересовани страни Комисията също така предложи новото законодателство в областта на биологичното производство да влезе в сила една година по-късно, т.е на 1 януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г.
 
Източник: Европейска комисия