Нови стимули за единния европейски пазар в сектора на услугите

Нови стимули за единния европейски пазар в сектора на услугите

Европейската комисия представи пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги на потенциален пазар от 500 милиона души в Европейския съюз (ЕС). С предложените мерки доставчиците на услуги ще могат по-лесно да се справят с административните формалности, а държавите членки ще могат да преценят кои изисквания са излишно обременяващи.
Без да въвежда изменения в съществуващите разпоредби на ЕС в сектора на услугите, Комисията си поставя за цел да обезпечи по-доброто им прилагане, тъй като според натрупаните данни пълноценното им прилагане би дало значителен тласък на икономиката в Съюза.

Приетите от Комисията инициативи включват:

– Нова европейска електронна карта за услуги;
– Оценка на пропорционалността на националните разпоредби, свързани с професионалните услуги;
– Насоки за реформи на национално равнище при регламентирането на професиите;
– Усъвършенствана процедура за уведомяване за национални проектозакони в областта на услугите.
Представените днес предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар.

Източник: Европейска комисия