НОВИ СТИМУЛИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖА И ИНВЕСТИЦИИТЕ

Нови стимули за работни места, растежа и инвестициите

От световната икономическа и финансова криза насам ЕС страда от ниски равнища на инвестициите. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за създаване на условия за икономическо възстановяване в Европа.

Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-единствен и лесен отговор, няма „копче за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо решение.

Издигна се обещание в Европа отново да има работни места и растеж. С Плана за инвестиции се пристъпи към изпълнение на това обещание: само месец след встъпването си в длъжност Комисията „Юнкер“ разкри амбициозен план за мобилизиране на най- малко 315 милиарда евро инвестиции в срок от три години, без да се увеличава задлъжнялостта. Този план вече функционира и води до осезаеми резултати.

Институциите на ЕС, заедно с Европейската инвестиционна банка, която започна работа по въпроса в началото на 2015 г., работиха с безпрецедентни темпове и необходимото законодателство бе прието за по-малко от шест месеца. Регламентът за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) влезе в сила през юли 2015 г. Девет държави членки вече заявиха намерението си да засилят капацитета на ЕФСИ. В повечето случаи това става посредством техните национални насърчителни банки: България (100 милиона евро), Германия (8 милиарда евро), Испания (1,5 милиарда евро), Франция (8 милиарда евро), Италия (8 милиарда евро), Люксембург (80 милиона евро), Словакия (400 милиона евро), Полша (8 милиарда евро), Обединено кралство (8,5 милиарда евро/6 милиарда паунда).

Идеята в основата на ЕФСИ е да се използват публични средства като гаранция и катализатор за стимулирането на частни инвестиции в реалната икономика, където те са най-потребни. Това ще послужи за мобилизиране на наличната висока ликвидност за подкрепа на стратегически проекти, които иначе не биха били финансирани, в области като научните изследвания и иновациите възобновяемата енергия, широколентовите мрежи и здравеопазването.

В случая не става дума само за големи инфраструктурни проекти: една четвърт от гаранциите, предоставени от ЕФСИ, ще бъдат използвани за финансирането на малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация, които от началото на кризата изпитват затруднения при осигуряването на финансиране за своите дейности.

Какво представлява плана за инвестиции на Европа?

Планът за инвестиции е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. За постигането на тези цели в плана се предвиждат действия в три области:

o   мобилизиране на инвестиции в размер на най-малко 315 милиарда евро за три години

o   подпомагане на инвестициите в реалната икономика;

o   създаване на благоприятна среда за инвестициите

Действия в три области:

Мобилизиране на финансиране

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ръководи Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да се преодолеят настоящите пазарни дефекти, като се вземат мерки във връзка с пазарните пропуски и се мобилизират частни инвестиции. Фондът ще подкрепя стратегически инвестиции в ключови области, като инфраструктура, образование, изследвания и иновации, както и рисково финансиране за малки предприятия.

Подпомагане на инвестициите в реалната икономика

Нови възможности за: 

Институционалните инвеститори в ЕС и в чужбина;

Организаторите на проекти;

Малките и средните предприятия

За да извлекат максимална полза от възможностите по ЕФСИ, потенциалните получатели на средства могат да използват: Европейския портал за инвестиционни проекти — мястото за срещи онлайн между организатори на проекти от ЕС и инвеститори от цял свят и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси — порталът на Европа към подпомагането на инвестициите

Създаване на благоприятна среда за инвестиции

С цел подобряване на бизнес средата и условията за финансиране, планът за инвестиции ще включва постигане на напредък към цифров единен пазар, енергиен съюз и съюз на капиталовите пазари.

В подкрепа на своята програма за инвестиции, структурни реформи и бюджетна отговорност,Комисията представи през януари 2015 г. тълкувателно съобщение относно използването по най-целесъобразен начин нагъвкавостта, заложена в съществуващите правила на Пакта за стабилност и растеж.Като част от своите по-мащабни усилия за борба с безработицата, през май 2015 г. Комисията предложи, а законодателят на ЕС прие, да бъде изтеглено напредфинансиране в размер на 1 милиард евро с цел ускоряване на изпълнението на Инициативата за младежка заетост. С нейна подкрепа до 650 000 младежи в цяла Европа ще могат да намерят работа, места за чиракуване, стаж или възможност за продължаване на образованието. Комисията ще представи в кратки срокове препоръка занасърчаване на интеграцията на трайно безработните лица на пазара на труда.

Източник: Европейска комисия