Обществена консултация относно нови действия за борба с контрабандата на мигранти

Обществена консултация относно нови действия за борба с контрабандата на мигранти

Европейската комисия започна обществена консултация относно нови действия, които да бъдат предприети на равнище ЕС за справяне с контрабандата на мигранти. Комисията приканва за участие всички заинтересовани страни, граждани и организации, и особено хора, които са преживели или са били засегнати от контрабанда. С консултацията се цели получаване на обратна връзка за нови действия в областта на обмена на информация, полицейското и съдебно сътрудничество, превеждането през граница, включително с използването на социални мрежи, превенцията и повишаване на осведомеността, сътрудничеството с държави извън ЕС и международни организации, както и защитата на правата на мигрантите.

Консултацията ще продължи 8 седмици, до 14 май. Резултатите ще послужат за основа на предстоящия План за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти за периода 2021—2025 г. Планът ще се основава на предишни инициативи на ЕС за укрепване на Европол, като например Европейския център за борба с контрабандата на мигранти и подобрен обмен на информация чрез Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (известна като EMPACT), Европейската мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията и звеното на ЕС за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет. Като част от Новия пакт за миграцията и убежището, представен през септември 2020 г., Комисията издаде насоки относно Директивата за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването, в които настоятелно призовава държавите членки да направят разграничение между хуманитарната помощ и улесняването на незаконното влизане или транзитно преминаване, и посочи също така, че ще направи оценка на ефективността на Директивата за санкциите срещу работодатели, за да се определи необходимостта от по-нататъшни действия.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудиовизуална служба на Европейската комисия