Обществена консултация Качество на въздуха — преразглеждане на правилата на ЕС

Всички граждани и разширеният кръг на заинтересованите страни са приканени да изразят становищата си. Съответните заинтересовани страни включват: държавите – членки на ЕС, включително техните компетентни органи на всички съответни равнища (т.е. Национално, регионално и местно равнище); Държави от ЕИП; международни организации (като СЗО, UNEP, ИКЕ на ООН, ОИСР); организации на гражданското общество и неправителствени организации; академични и научноизследователски институти, работещи в областта на здравеопазването, качеството на въздуха или замърсяването на въздуха; здравни специалисти и организации на пациенти; предприятия и специалисти (по-специално МСП), осъществяващи дейност в ключови сектори (напр. околна среда, транспорт, селско стопанство, енергетика), както и съответните им секторни сдружения или организации за подкрепа на бизнеса. Целта на настоящата консултация е да се съберат становища на граждани и заинтересовани страни относно преразглеждането на Директивите за качеството на атмосферния въздух (2008/50/ЕО и 2004/107/ЕО). Европейският зелен пакт обяви тази инициатива в рамките на амбицията за нулево замърсяване с цел постигане на нетоксична околна среда. Целта на инициативата е да представи законодателно предложение за преразглеждане на Директивите за качеството на атмосферния въздух. Основните елементи на предложението ще обхващат три области на политиката: 1) По-тясно хармонизиране на стандартите на ЕС за качество на въздуха с препоръките на Световната здравна организация (актуализирани през 2021 г.); 2) Допълнително подобряване на правната сигурност и приложимостта на правната рамка, включително разпоредбите относно публичната информация, санкциите и достъпа до ефективни правни средства; и 3) укрепване на мониторинга на качеството, моделирането и плановете за качество на въздуха. Съответно тази инициатива ще подобри качеството на атмосферния въздух, като вземе предвид най-новите научни доказателства за защитата на човешкото здраве и околната среда и като укрепи основата за ефективни действия за по-добро качество на въздуха съгласно изводите от наскоро приключилата проверка за пригодност на Директивите за качеството на атмосферния въздух. Период на консултацията – 23 Септември 2021 – 16 Декември 2021 (полунощ брюкселско време). Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника тук.
#EUHaveYourSay
Източник: Европейска комисия