Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”

 

 
Обучение на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”
По повод стартирането на изпълнението на подписаните договори с бенефициентите по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се състоя обучение за управление и отчитане по програмата. С изпълнението на проектите ще се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в областите – пазар на труда и качество на работните места; социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд; изграждане на административен капацитет. Бюджетът на процедурата е 20 000 000 лева.
Източник: www.esf.bg