Обява за свободни ръководни и експертни длъжности в Съвместен технически секретариат по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Обява за свободни ръководни и експертни длъжности в Съвместен технически секретариат по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“

Управляващият орган по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ – Министерството на регионалното развитие и публична администрация на Румъния, заедно с Югоизточна агенция за регионално развитие, Румъния обявяват процедура за набиране на кандидати за следните свободни длъжности в СТС:
• Ръководител на Съвместен технически секретариат/Head of Joint Technical Secretariat (1 свободно място)
Основните изисквания към длъжността са наличие на Висше образование в една от следните професионални области : „Европеистика, икономика, публична и/или бизнес администрация, технически науки, право и др.“, както и минимум 5 години доказан ръководен опит,и опит свързан с изпълнение и/или наблюдение на Европейски проекти/програми.   
• Експерт проекти/Project Officer (5 свободни позиции)
 Основните изисквания към кандидатите са Висше образование в една от следните професионални области: „Европеистика, икономика, технически науки, право, политология, публична и/или бизнес администрация  и други, както и наличието на минимум 3 години доказан опит в изпълнението и/или наблюдението на технически и финансови дейности при изпълнение на европейски проекти/програми.
• Финансов експерт/Financial Officer (2 свободни позиции)
Основните изисквания към длъжността са наличие на Висше образование в областта на финансите, както и минимум 3 години доказан опит в бюджетно планиране, управление и докладване на проекти и дейности, финансирани по програми на ЕС.
• Комуникационен експерт/Communication Officer (1 свободно място)
 Предпочитана сфера на образование е в направленията „комуникация, маркетинг, връзки с обществеността, журналистика“. Изисква се минимум 3 години доказан опит в дейности по комуникация и разпространение на информация, свързани с международни и/или европейски проекти/програми, както и опит в организирането на събития, конференции и обучения.
Задължително изискване към всички кандидати е владеене на английски език (писмено и говоримо), както и един от езиците на страните-партньори в програмата.
Заинтересованите участници в конкурса могат да кандидатстват само за една от изброените позиции, като следва да изпратят автобиография (използвайки формата Europass), мотивационно писмо и документи представящи информация за образователна степен, професионален опит и езикови познания (дипломи, препоръчителни писма и т.н.)
Заявленията се подават до 29 април, 2016 г., 24.00 ч. на e-mail адреси: adrse@adrse.ro  и blacksea-cbc@mdrap.ro, като е задължително документите да бъдат изпратени и на двата e-mail адреса.
Допълнителна информация, свързана с изискванията към обявените позиции, критериите за подбор, както и процедурата за кандидатстване, и наемане на работа можете да намерите на http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/vacancies-announcement/vacancy-announcement-black-sea-basin-joint-technical-secretariat-2/