Обявена е втора покана за представяне на проекти по Програма “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България” 2014-2020 г

Обявена е втора покана за представяне на проекти по Програма "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България" 2014-2020 г.

Обявена е втора покана за представяне на проекти по Програма "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България" 2014-2020 г. по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“. Избираемата територия на програмата включва 7 окръга от Румъния (Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi,Constanta) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Допустими кандидати са: румънски или български неправителствени организации /сдружения или фондации/, оператори в публичния сектор, местни/регионални/национални власти, които изпълняват един от следните критерии:
– имат седалище в избираемия трансграничен регион, или
– са организации, чието седалище не е разположено в избираемата територия, но е разположено в Румъния или България, и имат местни/регионални клонове с юридически статут (юридическо лице), учредено в избираемата територия, или
– са румънски или български национални публични власти, чиято област на компетентност, основана от нормативни актове, се простира върху избираемата територия на Програмата.
Кандидатите, разположени в Румъния и България, чието седалище не е разположено в избираемата територия и не могат юридически да открият местен/регионален клон като юридическо лице в избираемата територия, и чиято област на компетентност не се простира върху избираемата територия, могат да участват в проекти, при условия, че бюджета за тях по проекта е ограничен до 20% от общия бюджет на проекта. В този случай кандидатът следва да бъде организацията-майка.
Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца. Финансирането за "мек" проект е от 100 000 до 750 000 евро от Програмата. Финансирането за "твърд" проект е от 200 000 до 1 500 000 евро от Програмата. Европейският фонд за регионално развитие покрива 85% от разходите, 13% покриват държавните бюджети на двете страни, а 2% от стойността на проекта е собствен принос на кандидата и/или партньорите в проекта.
Бюджетът на настоящата покана е 30 458 192 евро. Тъй като това е целият бюджет, определен за тези две оси, моля имайте предвид, че е възможно поканата да е последна в рамките на настоящата Програма. Обявената по-рано през тази година първа покана бе за проекти по приоритетни оси 1, 2 и 3.
Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2016 г.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php