Обявено е обществено допитване във връзка с преодоляването на пречките в граничните район

Обявено е обществено допитване във връзка с преодоляването на пречките в граничните район

Преди шест седмици беше обявено обществено допитване във връзка с преодоляването на пречките в граничните райони от члена на Комисията г-жа Корина Крецу.

Допитването е инициирано в контекста на 25-годишнината на Европейското териториално сътрудничество (Interreg). Чрез обществено допитване, Комисията иска да направи преглед на становищата на 185 милиона граждани на ЕС, живеещи в граничните райони, по отношение на пречките, с които се сблъскват в ежедневието си във връзка с трансграничнитедейности, както и да получи обратна връзка затехните предложения за това как тези пречки могат да бъдат преодолени.

Допитването обхваща всички основни области на политиката (търговия, заетост, образование, транспорт, изследвания, енергетика и т.н.). Мнения в допитването ще бъдат търсени от гражданите в граничните региони (на държавите-членки на ЕС и граничните райони със страните от ЕАСТ / ЕИП); от национални, регионални и местни власти; междуправителствени и неправителствени организации; академични институции; гражданско общество и предприятията, участващи в трансгранични дейности.

Цел на допитването:

За последните 25 години, Европейският съюз инвестира в трансграничното сътрудничество чрез Interreg, финансов инструмент за регионално развитие през границите. Въпреки постигнатия напредък, продължават да съществуват много пречки, и много от тях не могат да бъдат решени само с Interreg финансиране. Затова основната цел на това допитване е да се обмени опити мнения на граждани, ключови заинтересовани страни и експерти, за да се получи цялостен преглед на това, какви пречки продължават да съществуват и какво е тяхното влияние върху всекидневния живот на хората и бизнеса в пограничните региони.

Резултатите ще бъдат публикувани онлайн в началото на 2016 г. Те също ще бъдат включени в проучване, чиято цел е да представи заключения и конкретни предложения за това как ЕС и неговите партньори могат да намалят оставащите пречки.

Всеки желаещ да участва в допитването може да го направи като попълни онлайн въпросник, наличен на всичките24 официални езика на Европейския съюз. Въпросникът на български език, можете да намерите на този интернет адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions?surveylanguage=BG&serverEnv= target=

Важно е да се подчертае, че получените мнения ще бъдат публикувани в интернет, ако не е посочено друго. Затова трябва дапрочете специалната декларация за поверителност, приложена към това допитване, тя съдържаинформация как ще бъдат разгледани Вашите лични данни във връзка с допитването.

Допитването започва на 21.09.2015 и ще продължи до 21.12.2015 г.

Повече информация за допитването можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions/