Одобрена е програмата за инвестиции в рибарството

ОДОБРЕНА Е ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В РИБАРСТВОТО

В края на миналата седмица Европейската комисия е приела ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България. Общата сума по програмата за периода 2014 —2020 година е около 113 милиона евро, от които над 88 милиона евро са от фондовете на ЕС. Управляващ орган на Програмата в България е Дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието и храните.

Програмата ще допринесе за ограничаване на въздействието от риболовните дейности върху морската околна среда и за увеличаване на биоразнообразието. Тя ще спомогне за гарантиране на равновесието между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. Програмата е насочена към насърчаването на икономическата и екологичната устойчивост на аквакултурите и преработвателния сектор. Средствата ще бъдат влагани в проекти, осигуряващи по-добро препитание на риболовните общности, например чрез създаване на водени от общностите групи за местно развитие (ВОГМР) и местни инициативни рибарски групи (МИРГ).

Оперативната програма (ОП) е в съответствие с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на ЕС. Тя ще насърчава екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, ефективно използване на ресурсите; ще стимулира действия за популяризиране на т. нар. син растеж, знания и умения в морския сектор.

Постигане на ключови национални приоритети за развитие, както и на целите от „Европа 2020“ цели „Европейски фонд за морско дело и рибарство — оперативна програма за България“ (ЕФМДР—ОП). Тя подкрепя изцяло приоритетите, заложени в Регламента за ЕФМДР. Програмата обхваща и опазването и рехабилитацията на морската околна среда и обитаващите я живи ресурси, контрол на риболовните дейности, събиране на данни за риболова и по-добра осведоменост за състоянието на морската околна среда.

ОП има следните седем приоритетa:

– 25 514 500 EUR, или 22,47 % от средствата по ОП целят гарантиране на жизнеспособността и устойчивото развитие на рибарството в България (Приоритет на Съюза 1);

– 36 215 000 EUR, или 31,89 % от средствата по ОП целят насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (Приоритет на Съюза 2);

– 12 414 578 EUR, или 10,93 % от средствата по ОП се отпускат за насърчаване на изпълнението на ОПОР (Приоритет на Съюза 3);

– 17 858 824 EUR, или 15,72 % от средствата по ОП се отпускат за поддържане на икономическата и социалната устойчивост на рибарството и аквакултурите в България, (Приоритет на Съюза 4);

– 12 706 991 EUR, или 11,19 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки за насърчаване на предлагането на пазара и преработката (Приоритет на Съюза 5);

– 3 333 333 EUR, или 2,93 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки по линия на интегрираната морска политика на ЕС (Приоритет на Съюза ;

– 5 500 000 EUR, или 4,84 % от средствата по ОП се отпускат за техническа помощ.

Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ProgramaRiboarstvo.aspxи аквакултурите в България.