Община Видин официално открити нови 37 социални жилища в града

На 18 юли т.г. община Видин официално откри 37 социални жилища в гр. Видин.  Церемонията „Откриване на обект“ по проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се проведе в ж.к. Христо Ботев, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2).
На събитието присъстваха кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, председателят на Общинския съвет Генади Велков, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, директорът на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов, началникът на отдел „Северозападен регион“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Боряна Войчева, както и експертите от отдел „Северозападен регион“ Нели Вълчева и Боряна Георгиева, управителят на фирмата изпълнител инж. Валентин Кръстев, членове на екипа, началници на отдели в Община Видин и общински служители, граждани и представители на медии.
Кметът д-р Ценков изказа благодарности на всички присъстващи за усилената работа, която са положили, за да превърнат сградата на бившето детско заведение в уютни социални жилища.
„Промяната в град Видин е факт. Социалните жилища ще дадат възможност на над 100 наши съграждани, които са в неравностойно положение, да намерят своя дом в тази обновена сграда, която разполага и с паркинг. Надявам се това да допринесе за по-доброто социално положение на нашите съграждани“ – каза д-р Ценков.
Лентата на новия обект прерязаха кметът д-р Цветан Ценков, инж. Румен Лилов и инж. Валентин Кръстев.
След официалното откриване на социалните жилища в заседателната зала на Общинския съвет се проведе закриваща пресконференция. Кметът д-р Ценков коментира, че по Оперативна програма „Региони в растеж“, която приключва до края на годината, ще бъдат санирани и 13 жилищни блока. „Поддържаме контакти с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и придвижваме проектите в законово установените срокове. Проектите, които изпълняваме в последните години, ще дадат изцяло нов облик на нашия град“ – допълни д-р Ценков.
Ръководителят на проекта инж. Румен Лилов представи подробна информация за целите на проекта и дейностите, които са изпълнявани.
“Общата цел на проекта е осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин“ – каза инж. Лилов.
В рамките на проекта са изпълнени седем дейности. Това са провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки; изпълнение на инженеринг (проектиране строителство и авторски надзор) за изграждане на социалните жилища; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация; организация и управление на проекта; изпълнение на дейности по информация и публичност; изпълнение на одит на проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ и доставка на оборудване и обзавеждане на изградени социални жилища.
Проект №BG16RFOP001-1.010-0005-C01 „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Бенефициент по проекта е Община Видин. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
Източник: община Видин