ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ НПО СЕКТОРА В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ НПО СЕКТОРА В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към юридически лица с нестопанска цел за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020. За да могат да подадат заявления за участие, неправителствените организации трябва да развиват общественополезна дейност в следните сфери:
• равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
• социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
•екология;
• образование, наука и култура;
• транспорт.
Поканата е отправена към НПО сектора в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители трябва да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.
Всички неправителствени организации, развиващи общественополезна дейност, които желаят да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма.
Всяко заинтересовано лице, което отговаря на условията може да подаде писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 16.10.2015. Не може да се подават повече от едно заявление за участие.
Заявленията се представят по образец, утвърден от заместник министър-председателя и министър на правосъдието. Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма

Образците могат да се намерят на следния интернет адрес : http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8385
Източник: eufunds.bg