ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ, ЗА ДА СТАРТИРАТЕ БИЗНЕС В ДРУГА СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС?

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ, ЗА ДА СТАРТИРАТЕ БИЗНЕС В ДРУГА СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС? 
 
Какво трябва да знаете, за да започнете бизнес в Европа? Порталът „Вашата Европа” на Европейската комисия, насочен към европейските граждани ни дава практически съвети за стартиране на бизнес в други страни, членки на ЕС. Като гражданин на Съюза имате право да започнете свой собствен бизнес във всяка страна-членка на съюза или да регистрирате филиал на съществуващо предприятие, регистрирано в друга страна. Изискванията са различни, но Европейският съюз насърчава своите държави членки да се придържат към определени цели.  Посочено е, че учредяването може да се извършва за не повече от 3 работни дни, а разходите за учредяване не трябва да надвишават 100 евро. Тенденцията е всички процедури да се извършват онлайн, чрез един единствен административен орган.  Регистрирането на дружество в друга страна от ЕС следва да е възможно онлай чрез единните звена за контакт. Единните звена за контакт са онлайн портали за електронно управление, които ви дават възможност да намерите информация за правилата и формалностите, отнасящи се до предоставянето на услуги и да извършите административни процедури онлайн (като изпратите необходимите формуляри и други документи по електронен път). За тези, които желаят да разширят бизнеса си или да започнат нов бизнес в ЕС, вече не се налага да посещават една по една различните служби в различните страни. Във всяка страна от ЕС необходимите документи се приемат онлайн чрез единните звена за контакт – ЕЗК. ЕЗК ще ви помогнат да разберете какви лицензи, уведомления или разрешителни са необходими, за да започнете бизнес в ЕС, ще ви насочат какво трябва да направите, когато искате временно да предлагате услуги в чужбина или как да кандидатствате за лиценз. Ще ви ориентират каква е процедурата за признаване на професионалните ви квалификации или трябва ли да заплатите такса и в какъв размер. 
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_bg.htm 
Можете да помислите и за създаване на европейско дружество, което е вид публично акционерно дружество, попадащо в обхвата на законодателството на ЕС. Предимствата на европейското дружество е, че при него по-лесно се извършва стопанска дейност при по-ниски разходи в повече от една страна на ЕС, има по-голяма мобилност на единния пазар, като например е възможно да се прехвърли седалището на дружеството в друга страна от ЕС без да се налага да се закрива или учредява отново или може да се използва персонал, нает в повече от една страна от ЕС, а бизнеса да се управлява без да се налага основаване на мрежа от филиали. В портала „Вашата Европа” са посочени 4 възможности за учредяване на европейско дружество: сливане, което се отнася за акционерни дружества от поне 2 различни страни от ЕС; учредяване на холдинг (за акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност със седалища в различни страни от ЕС или които имат филиали в страни от ЕС, различни от страната, в която са установени от поне 2 години); съвместен филиал, който отговаря на същите условия като за холдинг; обикновено преобразуване на акционерно дружество – ако то има седалище в една страна от ЕС и филиал в друга страна в продължение на поне 2 години.  Европейското дружество е публично акционерно дружество, чийто капитал следва да бъде минимум 120 000 евро и трябва да бъде разделен на акции. Седалището и централата на дружеството трябва да са в една и съща страна. 
Бизнесът се ползва и с права върху интелектуалната собственост. Ако имате добра и иновативна идея, която може да преобрази вашия бизнес, можете да я защитите като ваша интелектуална собственост, преди да я споделите с останалите. Можете да защитите своята собственост чрез правата върху интелектуалната собственост, които са установени от Световната организация за интелектуална собственост, като формата на защита е различна и зависи от вида интелектуална собственост. Трябва да знаете обаче, че правата върху интелектуалната собственост са все още защитени предимно от националните закони, а не от законите на ЕСV Ето защо, можете да спестите време и пари, като защитите интелектуалната си собственост на равнище ЕС.  
Повече информация можете да намерите на следния адрес: http://europa.eu/youreurope/business/start-grow