Открита е процедура за подобряване на ефективността на съдебната система

Открита е процедура за подобряване на ефективността на съдебната система

 

Публикувана е процедура за кандидатстване BG05SFOP001-3.001: Стратегически проекти в изпълнение на актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. от Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“
По процедурата се предоставят 35 млн. лв., с които ще бъдат финансирани проекти за:
– Гарантиране независимостта на органите на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск;
– Развиване на потенциала на човешките ресурси на съдебната власт и гарантиране на компетентност и социална отговорност на съдиите, прокурорите и следователите;
•Добро управление на органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното функциониране;
•Реализиране на модерна и ефективна наказателна политика;
•Утвърждаване на принципите на върховенство на закона, защита на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието;
•Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност;
•Прилагане на е-правосъдие, както и оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги.
Проектни предложения по процедурата могат да подават следните институции: Висшият съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Върховният касационен съд; Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Националното бюро за правна помощ, Държавната агенция за закрила на детето, както и други администрации, определени от Комитета за наблюдение на програмата като конкретни бенефициенти по тази процедура.
По процедурата са допустими проекти, които са включени в одобрените пътни карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. или проекти, свързани с изпълнение на задължения на Р България във връзка с ключови европейски стратегически или нормативни документи.
Минималният размер на финансиране на проектите е 200 000 лв., а максималният праг е определен в одобрените пътни карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г.
Подаването и оценката на проектните предложения по процедурата са изцяло електронни. Оценяването ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.12.2016 г.
Насоките и цялата документация свързана с процедурата можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/op-dobro-upravlenie/item/14096-protzedura-bg05sfop001-3-001