Отпуснати са 200 млн. лева от ЕС за подкрепа на малките и средните предприятия

ОТПУСНАТИ СА 200 МЛН. ЛЕВА ОТ ЕС ЗА ПОДКРЕПА НА МСП

Оперативна програма в размер на 200 млн. лева е одобрена от Европейската комисия. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез нея България ще предложи на българските малки и средни предприятия по-добър достъп до финансиране. Тя ще финансира банкови гаранции за МСП, които ще могат да получат между 800 млн. и 1,2 млрд лева нови заеми.
Чрез тази програма Европейската комисия цели да насърчи страните-членки да изполват финансови инструменти в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 — 2020 г.. Инвестиционния план за Европа на председателя Юнкер също цели да стимулира малките и средните предприятия да бъдат по – активни и да разработват проекти за разширяване на бизнеса си.
България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Българските МСП могат да се възползват от първите заеми по тази програма в началото на 2016 г.
Повече информация по темата можете да намерите на следните интернет адреси: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/index.htm – Инициатива за МСП
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/ – Финансови инструменти в политиката на сближаване
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/bulgaria_en.pdf – Политиката на сближаване и България
Източник: Министерство на икономиката