Отворена е общата покана за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ за 2022

С приемането на годишната работна програма за 2022 г., Европейската комисия обяви поканите за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2022 г. С увеличен бюджет от близо 3,9 милиарда евро за следващата година „Еразъм+“ ще продължи да предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма включва и други действия, които ще бъдат стартирани отделно, като например инициативата „Европейски университети“.
Програмата ще продължи да предоставя подкрепа на младите хора и да насърчава тяхното участие в демократичния живот, като оказва значителен принос за целите, свързани с Европейската година на младежта 2022 г., за която беше обявено в речта за състоянието на Съюза през септември 2021 г. Основните дейности за мобилност и сътрудничество също ще бъдат укрепени през 2022 г.
Основните новости, въведени в публикуваните днес покани за представяне на предложения, са:
Ориентирани към бъдещето проекти: нови широкомащабни проекти ще подкрепят висококачественото и приобщаващото цифрово образование и адаптирането на образователните и обучителните системи към екологичния преход. Тези амбициозни проекти ще се възползват от по-голям бюджет и ще продължат най-малко три години. Те имат за цел да включат съчетание от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб.
Повече обмен с трети държави: благодарение на средства от външните инструменти на ЕС трети държави ще имат възможност да участват в целеви проекти и обмен, особено в областта на професионалното образование и обучение и спорта.
По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват из Европа. Ежегодно се провеждат два кръга за подаване на заявления за предоставяне на безплатни карти за пътуване. От 2022 г. нататък ще има специални кръгове за организации, за да се подпомогнат още повече млади хора с по-малко възможности да участват в DiscoverEU. Те ще се възползват от по-целенасочена подкрепа и финансиране.
Приближаване на ЕС до училищата: изучаването на целите и функционирането на Европейския съюз е важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация. Действия по инициативата „Жан Моне“, които насърчават образованието относно ЕС, ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, включително учебни посещения.
Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: „Еразъм+“ въвежда възможност за бенефициерите на проекти в партньорства за сътрудничество да кандидатстват за еднократна сума за изпълнението на своите проекти. Това значително намалява административната тежест при кандидатстването, управлението на проекта и задачите за докладване.
Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по „Еразъм+“, установени във всички държави — членки на ЕС, и в асоциираните към програма трети държави, и на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
Подробна информация за конкретните действия и свързаните с тях срокове можете да намерите в документите тук.
Източник: Европейска комисия