Отворена е публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

Отворена е публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

 

Управляващият орган на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в сътрудничество със Съвместния комитет за наблюдение по програмата, разработиха предварителна версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана, която предстои да бъде обявена. Проектът на документите за кандидатстване е съобразен с разпоредбите в Регламент за изпълнение (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 август 2014 година за определяне на специални разпоредби за изпълнението на програми за трансгранично сътрудничество, финансирани по Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски инструмент за съседство, както и с опита от изпълнението на програмата през изминалия период 2007-2013.
 Настоящият вариант на пакета документи за кандидатстване, заедно с приложенията ще бъде достъпен за публично обсъждане от заинтересованите лица на страницата на програмата за период от 30 дни (краен срок за подаване на коментари 23.09.2016 г.). 
Първата публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване има за цел да осигури ранна информация за потенциалните кандидати, относно съдържанието на насоките за кандидатстване и даде възможност за изясняване на аспектите, свързани с подготовката на проектите и изграждането на партньорството.
Следва да се има предвид, че в проекта на насоките за кандидатстване – раздел 3.2 Система за онлайн подаване на документите за кандидатстване, е предоставен електронен адрес (http://ems-bs.mdrap.ro) на Система за управление (EMS) – виж страници 54 и 55, където всеки може да създаде профил и да провери функционирането на системата при въвеждането на всякакви данни в съответствие с инструкциите, предвидени в Насоките. Данните, въведени по време на периода на консултации ще бъдат изтрити, веднага след финализиране на общественото допитване. Окончателният вариант на пакета документи за кандидатстване ще бъде публикуван след решение на Съвместния комитет за наблюдение за стартиране на Първата покана. По време на процеса на кандидатстване, потенциалните партньори следва да ползват единствено последната версия на пакета документи за кандидатстване заедно с неговите приложения.
По време на периода на обществено обсъждане, Съвместният технически секретариат на Програмата ще приема предложения, препоръки или коментари на имейл адрес office@bsb.adrse.ro до 23-ти септември 2016 г.
Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://blacksea-cbc.net/