Отворена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Отворена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Обявена е процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ от Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Бенефициенти по поканата са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г., както следва: Попово, Троян, Пещера, Карнобат, Нова Загора, Ботевград, Сандански, Севлиево, Самоков, Червен бряг, Свиленград, Провадия, Мездра, Поморие, Нови пазар, Разлог, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Златоград, Девин, Генерал Тошево, Крумовград, Белоградчик, Никопол, Малко Търново и Ивайловград.

Чрез процедурата се цели подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г.

По процедурата няма определен краен срок за кандидатстване, поради което могат непрекъснато да се подават проектни предложения. Подаването на проектите е изцяло по електронен път. Оценката на проектите също ще е по електронен пътище се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед №РД-02-36-570/27.10.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. Той е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми, както и на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7496