Отворена покана „Европейско сътрудничество“ по програма „Творческа Европа“

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е да се даде възможност на културни организации от всякакви размери да работят в сътрудничество, да бъдат мобилни и да обменят опит, за да развиват нови и иновативни идеи.
Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори, както и да бъдат интердисциплинарни. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:
Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“
Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект.
Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“
Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект.
Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“
Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум десет организации от десет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект.
Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.
Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.
Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.
Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.
Поканата за сътрудничество е отворена до 23 февруари!
Кандидатствайте сега и изградете ново сътрудничество с партньорски организации, увеличете европейското измерение на вашата артистична работа, стартирайте експерименти и внедряване на иновативни практики!

Повече информация за целите и приоритетите на поканата и практическа информация за кандидатстване може да намерите на Уебсайта на Програма Творческа Европа, както и на официалната публикация на конкурса във „Funding & Тenders“ портала.