Отворена покана „Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 г.

„Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 е покана за набиране на проектни предложения за създаването на мрежи с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят с други европейски градове за разработване и изпълнение на интегрирани планове за действие, в отговор на споделени местни предизвикателства.

Градовете и други публични органи от 27-те държави-членки и партньорските държави (Норвегия и Швейцария) на Европейския съюз, както и страните, които се възползват от Инструмента за предприсъединителна помощ (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия) са в допустимата група за участие в мрежи за планиране на действие.

Програмата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за градове от всякакъв размер. УРБАКТ конкретно подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони.

Общият бюджет на програмата УРБАКТ IV за периода 2021-2027 г. е в размер на 105 903 537 евро, от които 79 769 799 евро съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 23 133 738 евро национално съфинансиране от държавите- членки участващи в програмата и 3 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Средствата от ЕФРР са в размер на 70 % от стойността на проекта за Югозападния район за планиране и 80 % за останалата територия на България[i]. Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган по програмата осигурява 15 % национално съфинансиране.

Подробна информация за покана и условията за участие може да намерите на страницата на програмата: https://urbact.eu/get-involved, включително и обобщена инфо-графика за поканата на български език.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2023 г, 15:00 ч.

Източник: Отворена покана „Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027, Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2023 г. | eufunds