Отворена покана: Творческа Европа – Европейско сътрудничество 2022

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е да се даде възможност на културни организации от всякакви размери да работят в сътрудничество, да бъдат мобилни и да обменят опит, за да развиват нови и иновативни идеи.

Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори, както и да бъдат интердисциплинарни. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект.

Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“

Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект.

Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“

Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум десет организации от десет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект.

Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

Повече информация: тук.

Краен срок: 05/05/2022 17:00