Отворена покана за подкрепа на информационни мерки, свързани с Европейската кохезионна политика

С настоящата покана за предложения Европейската комисия се стреми да избере потенциални бенефициенти за изпълнение на редица информационни мерки, съфинансирани от ЕС. Основната цел е да се осигури подкрепа за производството и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, наред с Фонда за справедлив преход и Планът за възстановяване на Европа.
Специфичните цели на тази покана за предложения са:
• Да насърчава и промотира по-доброто разбиране на ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
• Да се повиши осведомеността за проекти, финансирани от ЕС – чрез Кохезионната политика и по-специално – тяхното въздействие върху живота на хората;
• Да разпространява информация и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване, нейните резултати, ролята ѝ за изпълнението на политическите приоритети на ЕС и неговото бъдеще;
• Да насърчава гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване и участието на гражданите за определяне на приоритети за бъдещето на тази политика.
Допустими кандидати са:
– медийни организации/информационни агенции (телевизия, радио, писмена преса, онлайн медии, нови медии, комбинация от различни медии);
− организации с нестопанска цел;
− университети и образователни институции;
− изследователски центрове и мозъчни тръстове;
− сдружения от европейски интерес;
− частни лица;
− публични органи (национални, регионални и местни).
Краен срок – 11.01.2022г.
Цялата информация вижте тук.
Източник: Европейска комисия