Отворена процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Целите на процедурата са:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
2. Открито и отговорно управление.
Допустими кандидати:
1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП).
Допустими партньори:
1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание ЗЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза (НПО);
2. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и техните поделения съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда (СИП);
3. Структури на държавната администрация/ органи на държавна власт и общини.

Бюджет:
– Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 11 145 970 лв.
– Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 60 000 лв.
Краен срок за подаване на проектните предложения: 17.00 ч., 17.01.2022 г.
Начин на подаване на проектни предложения: по електронен път чрез подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) с използването на квалифициран електронен подпис.

Повече информация, вижте тук.

Източник: ИСУН2020