Отворена втора покана за новаторски проекти за чисти технологии

Отворена е втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации — една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии. С бюджет от 1,5 милиарда евро той ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Като взе предвид значителния брой кандидати при първата покана за представяне на предложения и портфейла от силни проекти, Комисията опрости процеса на кандидатстване, който понастоящем се състои само от един етап. Това ще намали значително периода от подаването на заявлението до отпускането на безвъзмездни средства. Проектите ще бъдат оценявани в зависимост от техния потенциал за избягване на емисии на парникови газове, новаторския им потенциал, тяхната финансова и техническа издържаност и потенциала им за увеличаване на мащаба и разходната ефективност. Поканата е отворена за проекти от всички държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия до 3 март 2022 г. За проекти, които са обещаващи, но не достатъчно добре развити за получаване на безвъзмездни средства, Европейската инвестиционна банка ще предоставя помощ за разработване. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло. Крайният срок за подаване на кандидатури е 03 март 2022 г. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката през третото тримесечие на 2022 г. Предоставянето на безвъзмездни средства и подписването на проектите ще се осъществят през четвъртото тримесечие на 2022 г. На 10 ноември ще бъде организиран информационен ден, на който потенциалните кандидати и заинтересованите страни ще получат информация и ще могат да зададат въпроси относно новата покана. Повече информация може да намерите тук.

Източник: Европейска комисия