Отворени покани за проектни предложения по Програма „Гражданство, равенство, права и ценности“

Хоризонтална програма „Гражданство, равенство, права и ценности“ (ГРПЦ) 2021-2027 г. на Европейската комисия е с по-голям обхват, обединяваща предшестващите програми „Права, равенство и гражданство“ и „Европа за гражданите“.

Общата цел на програмата е опазването и насърчаването на изпълнението на мерки и дейности в подкрепа защитата на правата и ценностите, залегнали в Хартата и в приложимите международни конвенции за правата на човека чрез финансова подкрепа за организации на гражданското общество и други заинтересовани страни на местно, регионално, национално и транснационално ниво и насърчаване на гражданско и демократично участие, за да съхранят и развият отворени, основани на правата, демократични, равни и приобщаващи общества, основани на върховенството на закона.

Общата цел ще се изпълнява в рамките на четири направления: 1) Ценности на Съюза – основно направление, включено по искане на ЕП; 2) Равенство, права и равнопоставеност между половете – направлението е запазено от предходната програма „Права, равенство и гражданство“; 3) Гражданска ангажираност и участие – направлението е запазено от предходната програма „Европа за гражданите“; 4) Дафне – насочена към неправителствения сектор за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола и насилието върху деца – направлението е запазено от предходната програма „Права, равенство и гражданство“.

Отворените покани и сроковете за подаване на проектни предложения може да видите тук: https://bit.ly/3s48V8p