Пакет от мерки за подобряване на единния пазар в ЕС

Комисията предприема нови стъпки за подобряване на съответствието и практическото функциониране на единния пазар на ЕС. 
Днешният пакет от мерки ще улесни хората и компаниите да управляват документацията си онлайн в родната си страна или когато работят, живеят или правят бизнес в друга държава от ЕС и това ще помогне да се гарантира спазването на общоприетите правила на ЕС.
Три са конкретните инициативи, приети днес от Комисията.
Първата – Единичен цифров портал: В бъдеще хората и фирмите ще имат по-лесен достъп, чрез една цифрова входна точка, до висококачествена информация, онлайн административни процедури и услуги за помощ. Всяка процедура, която понастоящем е достъпна онлайн за домашни потребители, ще бъде достъпна за потребителите от други държави-членки и на един допълнителен език на ЕС. Ще трябва да се предоставят онлайн 13 ключови административни процедури, включително молби за издаване на удостоверение за раждане, регистрация на автомобил, започване на стопанска дейност или регистрация за социалноосигурителни обезщетения. 
Single Digital Gateway отговаря на нуждите на потребителите в цифровия свят. Това би могло да помогне на компаниите да спестят повече от 11 милиарда евро годишно, а гражданите на ЕС – до 855 000 часа от времето си годишно. Инициативата ще бъде от полза за тези, които се движат или правят бизнес в друга страна от ЕС, но и за много хора и компании, които решат да останат в родната си страна. Също така стимулира държавите-членки да приемат стратегии за електронно правителство, които да предлагат съвременно и ефективно обществено обслужване.
Втората нициатива е Инструмент за информация за единния пазар Single Market Information Tool (SMIT).
Третата е наречена План за действие на SOLVIT: Комисията ще надгражда върху успеха на SOLVIT – безплатна услуга, която предоставя бързи и прагматични решения на хора и фирми в цяла Европа, когато изпитват трудности с публичните администрации, докато се движат или правят бизнес в ЕС. Планът за действие има за цел да увеличи използването на SOLVIT, като гарантира, че повече граждани и предприятия могат лесно да получат достъп до него, и чрез подобряване на събирането на данни, така че доказателствата от случаите на SOLVIT да могат да се използват за подобряване на функционирането на единния пазар.
Източник: Европейската комисия