Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

В зала на Министерски съвет на 26 ноември 2015 г. се проведе първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Председател на Комитета за наблюдение бе г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

В Комитета взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия.

 По време назаседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г., бяха одобрени методологията и критериите за подбор на операции по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия", "Енергийна ефективност в МСП" и "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия". Представи се и одобрената от ЕК Оперативна програма „Инициатива за МСП“ и предстоящите стъпки за изпълнението й.

Комитетът одобри и Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г. с процедурите, които се планира да бъдат обявени през следващата година.

Предвид факт, че  схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се очаква да стартира през декември-януари, ще се спрем малко по-подробно на нея.

Допустими кандидати по схемата са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения и да не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. Друго задължително условие е, кандидатите да не са недопустими съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Кандидатите по схемата могат да кандидатстват  за разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС). Важно условие е  проектите да са насочени към разработване на иновация.

Допустимите разходи по схемата са следните: за възнаграждения на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта; за придобиване на машини, съоръжения и оборудване;  за придобиване на дълготрайни нематериални активи; за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания; за външни услуги; за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието и за визуализация

Минимален размер на финансирането за един проект е  50 000 лв., а  максимален 391 166 лв.

Повече информация за Програмата можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276