Пета покана по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“

Пета покана по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование"

Министерството на образованието и науката е програмен оператор за изпълнение на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 г. Министерството публикува петата покана за набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“.

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти. Приоритетните области по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 са следните:

1) Педагогически науки, вкл. курсове за продължаващо обучение на учители.

2) Медицина и дентална медицина, вкл. различни специалности, с конкретен фокус върху здравето на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход.

3) Социални науки, с акцент върху засилването на социалното сближаване, в частност на граждани от ромски произход.

4) Други области и професионални направления във висшето образование и научните специалности, освен изброените под точки от 1) до 3), които имат пряко въздействие върху засилването на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход чрез средствата на висшето образование и научните изследвания.

За стипендии за трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на научни изследвания по настоящата покана могат да кандидатстват:

• студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации – за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);

• студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България.

Периодът за осъществяване на мобилностите по настоящата покана е пролетния/летния семестър на академичната 2015-2016 година.

Поканата е отворена за кандидати от всички области на висшето образование и научните изследвания до 8 декември 2015 г.

Пълният текст на поканата за кандидатстване можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257.