ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

На 30 септември 2015 г. Европейската Комисия представи План за действие за създаването на съюз на капиталовите пазари. Планът цели увеличаване и разнообразяване на източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти, чрез което ще  се реши проблема с недостига на инвестиции в Европа.
Чрез съюзът на капиталовите пазари, Комисията цели да премахне пречките пред през граничните инвестиции в ЕС, да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.
Комисията представи първия пакет мерки за възстановяване на висококачествената секюризация и за насърчаване на инвестициите в инфраструктурата. Тя започва две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации, обяви и покана за представяне на сведения за общото въздействие на финансовото законодателство. Резултатите от консултациите показват, че единният пазар на капитали ще разшири възможностите за през гранично поделяне на риска и ще разнообрази източниците на финансиране. В плана за действие са залегнали следните принципи: повече възможности за инвеститорите, прилив на финансиране в икономиката, по – устойчива финансова система, задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията.
Основните действия,  на първоначалните етапи, които са включени в плана са: нови правила за секюризацията, за третирането на инфрастуктурните проекти по „Платежоспособност II”, обществени консултации относно рисково финансиране и обезпечените облигации, общо въздействие на финансовото законодателство.
Повече информация по темата можете да намерите на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Източник: Европейската Комисия