По-сигурна Европа

По-сигурна Европа
Комисията представи докуемнт за размисъл, който очертава различни сценарии за това как да се отговори пред необходимостта от нарастващата сигурност и отбрана пред които е изправена Европа и подобряване на собствените си способности за отбрана до 2025 г.
Документът се допълва от конкретни законодателни предложения за създаването на Европейски фонд на отбраната, който ще подпомага сътрудничеството и по-ефективно разходване на средствата от държавите-членки за технологии и оборудване за отбрана.
Трите различни сценария са:
Сътрудничество в областта на сигурността и отбраната: държавите-членки на ЕС-27 биха сътрудничили по-често по отношение на сигурността и отбраната, до голяма степен доброволно, в зависимост от конкретните решения при необходимост и разчитат на първоначални икономии от мащаба.
Споделена сигурност и отбрана: държавите-членки на ЕС-27 биха се приближили към обща сигурност и защита, демонстрирайки по-голяма финансова и оперативна солидарност и биха подобрили способността си да проектират военна сила, ангажирайки се изцяло с управлението на външни кризи и изграждането на капацитет за сигурност и отбрана на партньорите. Ще бъдат въведени значителни икономии от мащаба на европейския пазар на отбраната с благоприятни условия за финансиране във веригата за доставки на отбраната.
Обща отбрана и сигурност: държавите-членки на ЕС-27 ще задълбочат сътрудничеството и интеграцията си към обща отбрана и сигурност. Солидарността и взаимопомощта ще се превърнат в норма, подкрепена от определена степен на интеграция на отбранителните сили на държавите-членки. Държавите-членки биха имали по-ефективни разходи за отбрана чрез повече икономии от мащаба, специализация, споделяне на скъпи военни средства и технологични иновации, насочени към намаляване на разходите за отбрана, и биха били по-добре подготвени да се справят с международната конкуренция.
Тези сценарии не се изключват взаимно, но илюстрират три различни нива на амбиция. Държавите-членки ще бъдат на мястото на водача, определяйки нивото на амбиция с подкрепата на институциите на ЕС. Ако погледнем към бъдещето, държавите-членки трябва сега да решат пътя, който искат да предприемат, и скоростта, която искат да предприемат, за да защитят европейските граждани.
Европейският фонд за отбрана, който стартира, ще помогне на държавите-членки да изразходват по-ефективно парите на данъкоплатците, да намалят дублирането на разходите за отбрана и да получат по-голяма стойност за своите инвестиции. Фондът ще повиши високите постижения и ефективността на ЕС в областта на отбранителната техника и технологии, като подкрепи цялата производствена верига: научни изследвания, разработване на прототипи и придобиване.
До 2020 г. Комисията ще отпусне 590 млн. EUR на Европейския фонд за отбрана. До 2020 г. Комисията предлага да отпусне най-малко 1,5 милиарда евро годишно. Фондът не е предназначен да замести инвестициите на държавите-членки в отбраната, а да даде възможност и да ускори тяхното сътрудничество.
Заедно с приноса на държавите-членки за финансиране на съвместни проекти за развитие, фондът би могъл да генерира общо инвестиции в научни изследвания в областта на отбраната и развитие на капацитет от 5,5 милиарда евро годишно след 2020 г.
Източник: Европейската комисия