По-строги правила за проверки на храните приемат евродепутати

По-строги правила за проверки на храните приемат евродепутати

Скорошни случаи на измами с храни като скандала с конското месо, показват необходимостта от по-ефективни действия от страна на контролните органи за защита на потребителите и коректните оператори от рисковете, произтичащи от нарушения на правилата по цялата хранителна верига. Ето защо евродепутатите приеха планове за засилване на проверките на храните от фермата до трапезата. Новите правила, предварително договорени от евродепутатите и Съвета, целят да подобрят проследяването на произхода на храните, намалят измамите и възстановят доверието на потребителите в хранителната верига. Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания. Споразумението, договорено от евродепутатите и Съвета, предвижда всеобхватен контрол по цялата хранително-вкусова верига: контрол на храните, фуражите, растенията, пестицидите, хуманното отношение към животните, географските указания и биологичното земеделие; проверки във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход; по-добро налагане на правилата срещу измамни или заблуждаващи практики; условия за внос на животни и продукти от трети страни; контрол от страна на Европейската комисия в държавите членки на ЕС и в трети страни. Новите правила ще следват основан на риска подход, като по този начин позволят на компетентните органи да насочат ресурсите си към по-съществени въпроси, като взимат предвид всички рискове, а не само рискове за здравето.

Източник: Европейски парламент