По-устойчиви, по-издръжливи и по-ефективни батерии

По-строги цели за събиране на отпадъци, ефективност на рециклирането и оползотворяване на материалите
• По-строги изисквания за устойчивост, ефективност и етикетиране
• Политика за надлежна проверка за справяне със социалните и екологичните рискове
• Преносимите батерии в уредите ще бъдат по-лесни за подмяна
Във вторник Европейският парламент одобри нови правила за проектирането, производството и управлението на отпадъците на всички видове батерии, които се предлагат в ЕС.
С 587 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 20 гласа „въздържал се“ евродепутатите одобриха постигнатото споразумение със Съвета на ЕС за преразглеждане на правилата на ЕС относно батериите и отпадъчните батерии. Новото законодателство взема предвид технологичното развитие и бъдещите предизвикателства в сектора и ще обхване целия жизнен цикъл на батериите – от проектирането до края на жизнения цикъл на батерията.
Основни мерки, предвидени в регламента:
Задължителна декларация за въглеродния отпечатък и етикет за акумулаторни батерии за електрически превозни средства (EV), батерии за леки транспортни средства (LMT) (напр. за електрически скутери и велосипеди) и акумулаторни промишлени батерии с капацитет над 2 kWh;
Проектиране на преносими батерии за уредите по такъв начин, че потребителите да могат лесно да ги отстраняват и заменят;
Цифров паспорт на батерията за батерии за леки транспортни средства (LMT), промишлени батерии с капацитет над 2 kWh и батерии за електрически превозни средства (EV);
Политика за надлежна проверка за всички икономически оператори, с изключение на малките и средни предприятия (МСП);
По-строги цели за събиране на отпадъци: за преносими батерии – 45% до 2023 г., 63% до 2027 г. и 73% до 2030 г.; за батерии за леки транспортни средства (LMT) – 51% до 2028 г. и 61% до 2031 г.;
Минимални нива на материали, оползотворени от отпадъчни батерии: литий – 50% до 2027 г. и 80% до 2031 г.; кобалт, мед, олово и никел – 90% до 2027 г. и 95% до 2031 г.;
Минимални нива на рециклирано съдържание от производствени и потребителски отпадъци за използване в нови батерии: осем години след влизането в сила на регламента – 16% за кобалт, 85% за олово, 6% за литий и 6% за никел; 13 години след влизането в сила: 26% за кобалт, 85% за олово, 12% за литий и 15% за никел.
Докладчикът Акиле Вариати (С&Д, Италия) заяви: „За първи път имаме законодателство в областта на кръговата икономика, което обхваща целия жизнен цикъл на даден продукт – подход, който е полезен както за околната среда, така и за икономиката. Постигнахме съгласие относно мерки, които в голяма степен са от полза за потребителите: батериите ще бъдат добре функциониращи, по-безопасни и по-лесни за отстраняване. Нашата обща цел е да изградим по-мощна рециклираща промишленост в ЕС, особено за [рециклирането на] литий, и конкурентоспособен промишлен сектор като цяло, което ще бъде от решаващо значение през следващите десетилетия за енергийния преход и стратегическата автономност на нашия континент. Тези мерки биха могли да се превърнат в еталон за целия световен пазар на акумулаторни батерии“.
Следващи стъпки
След окончателното гласуване в пленарна зала Съветът на ЕС ще трябва официално да одобри текста, след което законодателството ще бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС, и скоро след това ще влезе в сила.
Контекст
През декември 2020 г. Европейската комисия представи предложение за регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Предложението има за цел да се укрепи функционирането на вътрешния пазар, да се насърчи кръговата икономика и да се намали екологичното и социалното въздействие през всички етапи от жизнения цикъл на батериите. Инициативата е тясно свързана с Европейския зелен пакт, плана за действие за кръговата икономика и новата промишлена стратегия на ЕС.
С приемането на настоящия доклад Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите за повишаване на европейската енергийна сигурност, за осигуряване на екологосъобразна инфраструктура и за изграждане на кръгова икономика, както е посочено в предложения 3(3), 3(6), 4(3), 5(1), 5(3) и 5(8) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.
Източник: Европейски парламент в България