Подобрена информираност за изкуство и култура на етнически и културни малцинства – активна

Първа покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“

Краен срок: 29 ноември 2021 г., 17:30 ч. (UTC+2).

Програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Подаване на проектни предложения: Чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис в системата ИСУН 2020 на https://eumis2020.government.bg/bg/a34573f2/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4.

Общата цел на Програмата е да укрепи социалното и икономическото развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство. За да постигне това, Програмата ще насърчава инициативи за културно предприемачество, чиято крайна цел е да се намалят икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да се укрепят отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и Република България.

Поканата има следните цели:

– да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства (с фокус роми) и да привлече нови публики, включително в отдалечени райони и/или райони с лош достъп;

– да ангажира мнозинството и малцинствените групи (с фокус върху роми) в културни проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства;

– да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения/капацитет и/или като път към образованието.

Допустими кандидати:

Всички нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“. Под публична организация следва да се разбират „бюджетни организации“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси – всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социалноосигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171 от ЗПФ.

Допустими партньори:

Допустими партньори от Република България могат да бъдат: всички нетърговски, публични и частни организации, включително неправителствени, установени като юридически лица в България, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Допустими партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) могат да бъдат: всяка организация – публична или частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена, установена като юридическо лице в държавите донори, чиято основна дейност се осъществява в културния и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на Програма „Творческа Европа“.

Бюджет на проектите: 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 75 000 €.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства, е 25 000 €.

Продължителност на дейностите:

Продължителността на всеки проект не може да бъде по-малка от 6 месеца и не може да надвишава 24 месеца.

Дейностите по проектите трябва да бъдат приключени най-късно до 30.04.2024 г.

Повече информация:

Министерство на културата на Република България

Ел. поща: pa14culture@mc.government.bg, тел. (+359) 2 9400 961.

Източник: https://www.eeagrants.bg/