ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Първите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ вече са подписани. Управляващият орган на програмата предостави 7 283 419 лв. за изпълнението на три проекта по първите процедури, обявени миналата година.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ до 17 март 2017 ще реализира проект за инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление. За целта по ОПДУ са предоставени над 2 млн. лв.
Националният статистически институт ще изпълнява проект за около 751 млн. лв., който има за цел изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика.
Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект за около 4,5 млн. лв, благодарение, на който ще бъде направена трансформация на модела на административно обслужване.
През 2015 г. са обявени общо пет процедури за кандидатстване, като по две от тях все още няма подадени прооекти. Процедурите са за: „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г.“ на стойност 35 млн. лв. и „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието“ на стойност 10 млн. лв.
Екипът на програмата продължава подготовка на две ключови за продължаване на административната реформа и електронното управление процедури:
• Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ се подготвя в момента на базата на актуализираната Пътна карта към Стратегията, приета с Решение на Министерския съвет № 1033 от 30.12.2015 г., и се очаква да бъде включена в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. и обявена в първото тримесечие на годината след одобрение от Комитета за наблюдение.
• Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 – 2020)“ също ще бъде включена в ИГРП 2016 след приемане на актуализираната Пътна карта от Министерски съвет.
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: https://www.eufunds.bg/novini/item/14403-startirat-parvite-proekti-po-op-dobro-upravlenie