Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 26 януари 2023 г.

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности относно предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г.
Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения е да бъдат отпуснати безвъзмездни средства за медийни дейности от страна на информационни агенции, телевизионни канали, радиостанции, печатни и онлайн медии. Понятието онлайн медии включва както изцяло онлайн медии, така и онлайн платформи на печатни / аудиовизуални и други медии.
Тези комуникационни дейности трябва да включват следните елементи, като кандидатите трябва да опишат подробно в своите предложения как планират да изпълнят тези цели:
1. Предоставяне на редовна, надеждна, плуралистична и безпристрастна информация относно предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г., както и относно политическата и законодателната работа на Европейския парламент (включително теми като: планът за възстановяване Next Generation EU, Европейски зелен пакт, европейска цифрова икономика, ролята на ЕС в света, бъдещето на Европа, върховенство на закона и др.), като бъде посочен ефектът от европейското законодателство върху ежедневието на европейските граждани.
2. Насърчаване на участието и ангажиране на гражданите и организациите на гражданското общество в дебата относно предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г. чрез организиране на събития (с физическо присъствие и / или онлайн), активиране на гражданите онлайн, призиви за действие, обществени консултации, проучвания и др.
Ключовите критерии за отпускането на безвъзмездните средства включват потенциалния обхват, достигнатата аудитория, въздействието на дейностите по проектното предложение по отношение повишаването на осведомеността на гражданите за дейностите на Европейския парламент, гарантирането на широко разпространение и географски баланс и насърчаването на широк обществен дебат относно ЕС и изборите за Европейски парламент през 2024 г.
Дейностите, включени в проектните предложения следва да обхващат множество комуникационни канали (платформи), като бъде предложена стратегия за онлайн ангажираност, с цел да бъде насърчено и улеснено участието на гражданите. Предложения за иновативни формати, които успешно достигат до гласоподаватели, които ще упражнят правото си на глас за първи път, ще се ползват с конкурентно предимство. Предложения, които се основават единствено на събития или платени кампании в социалните мрежи, няма да бъдат допуснати до оценка.
Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за представяне на грантови предложения, както и на интернет страницата на ЕП за набиране на грантови предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за съфинансиране.
Крайният срок за подаване на заявленията в електронен вид е 26 януари 2023 г., 17:00 ч. централноевропейско време.
Съфинансирането на проекти от страна на ЕП ще бъде ограничено до максимум 70% от общия бюджет на проекта, като стойността на съфинансиране се очаква да бъде между 30.000 евро и 200.000 евро.
Продължителността на проекта трябва да бъде минимум 6 месеца, като дейностите по проекта трябва да бъдат проведени в периода между 1 септември 2023 г. и 31 декември 2024 г., и трябва да започнат преди 31 декември 2023 г.
Формулярите за кандидатстване за грантово съфинансиране, както и предложеният проект трябва да бъдат представени на английски език, като повечето от необходимите придружаващи документи могат да се подават на всеки от официалните езици на ЕС.
Информационна сесия относно съдържателната част на проектните предложения
На 10 ноември 2022 г., четвъртък, от 11:30 ч., в платформата Zoom, Бюрото на Европейския парламент в България ще проведе онлайн информационна сесия относно изискванията по съдържателната част на проектните предложения.
Заявка за участие в информационната сесия може да бъде направена на следния линк EUSurvey – Survey (europa.eu) най-късно до 17:00ч. на 9 ноември 2022 г. Заявилите интерес медии ще получат линк с инструкции за достъп до срещата в Zoom след 17:00 ч. на 9 ноември.
Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес:Funding & tenders (europa.eu)
или
Grants for communication actions 2020-2021 (europa.eu)
Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: media-grants@europarl.europa.eu.

Източник: Европейски парламент в България