ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави“, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“
Предвидените по процедурата средства са в общ размер до 2 933 684.35 лв. (1 499 992 евро).
Максималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 1 955 800 ЛЕВА (1 000 000 Евро).
Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по обявата е 391 160 ЛЕВА (200 000 Eвро).
Откритата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към повишаване на капацитета на неправителствените организации, държавни или публични органи или институции, общини и региони на общини, работещи в областта на убежище и миграция, както и такива предоставящи различни услуги на граждани на трети държави. Процедурата също така е насочена към подкрепа за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила на основание Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 09 септември 2022 г. до 17:30 часа.
Поканата за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e0adeb39-eaa5-472e-af29-a9f308c1758d

Източник: https://www.eeagrants.bg/