Покана за набиране на външни оценители по програма „Еразъм+” за 2016 и 2017

Покана за набиране на външни оценители по програма „Еразъм+” за 2016 и 2017

Центърът за развитие на човешките ресурси обяви покана за кандидатстване на оценители на предложения по ключовите дейности на програмата „Еразъм+” за 2016 и 2017 година. Оценителите трябва да оценяват проектни предложения по следните ключови дейности:

Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани.

В тази ключова дейност се включват проекти за мобилност на граждани:
• Студентска мобилност;
• Мобилност на обучаеми в системата на професионалното образование и обучение;
• Младежка мобилност;
• Мобилност на персонала във всички сектори на образованието, обучението и младежта.

Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства

Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиката; Структурен диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

В зависимост от опита на експертите в оценяването на проектни предложения по програма „Еразъм+“ в ЦРЧР, при избора на експерти за външни оценители ще  се прилагат стандартна и съкратена процедура.
Стандартната процедура включва следните изисквания към оценителите:
•   наличие на минимум 3 години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на програма „Еразъм+”; наличие на пълен комплект документи, според изискванията по настоящата покана; спазване на срока и начина за подаване на документите;
От кандидатите се изисква да декларират, че няма да участват в разработването и/или изпълнението на проект по ключова дейност на програма „Еразъм+”, която ще оценяват за съответната селекционна година.
Съкратената процедура включва следните изисквания към оценителите:
•    наличие на минимум 3 години експертен опит в сферата на образованието, обучението и/или младежта, съответстващ на целите и приоритетите на програма „Еразъм+”; експертите да са участвали като външни експерти в оценката на проектни предложения по програма „Еразъм+“ в Център за развитие на човешките ресурси през последните две последователни години (2014 и 2015 селекционни години); спазване на срока и начина за подаване на документите; наличие на декларация, потвърждаваща желанието на кандидатите да участватв оценителни сесии на 2016 и 2017 селекционни години; наличие на попълнена и подписана декларация за липса на конфликт на интереси.

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 04.01.2016 г.

Повече информация за поканата за кандидатстване и за документите, необходими за кандидатстване можете на намерите на следния интернет адрес: http://www.hrdc.bg/новини