Покана за национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми

Покана за национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми
 

Отворена е покана за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и за интеграция на роми. Тя цели да подкрепи дейности, които се занимават с най-малко една от следните групи в риск от дискриминация: расови или етнически малцинства, лица с увреждания, стари/млади хора, религиозни малцинства и ЛГБТИ хора. Приоритетните области на поканата са:
1. Борба с дискриминация на основание сексуална ориентация, за да се подобри социалното приемане на ЛГБТИ хората. Дейностите могат да целят повишаване на информираността и борба с вредни стереотипи спрямо ЛГБТИ хората, организиране на обучения, взаимно учене и обмен на добри практики. Дейностите могат да включват конкретно недискриминация по отношение на образование, заетост, здравеопазване и/или социално приемане на ЛГТБИ в други сфери.
2. Управление на разнообразието в публичния и частния сектор: идентифициране на съществуващи практики, изследователска работа, измерване на ползите от управление на разнообразието, и повишаване на информираността. Предложените дейности могат да бъдат свързани със стартиране и изпълнение на Харти на разнообразието.
3. Роми: дейности, целящи да повишат информираността и да се борят с вредни стереотипи спрямо ромите, и следователно за подкрепа на тяхната интеграция в обществото. Идентификация и обмен на добри практики по отношение на достъп до образование, заетост, здравеопазване или до жилищно настаняване, както и антидискриминация, защита на ромските деца и жени, и овластяване, свързано с ромската интеграция.
4. Множествена дискриминация: изследователска работа върху това явление, повишаване на информираността относно неговото съществуване и последствия, идентифициране и обмен на добри практики в борбата с множествена дискриминация.
Проектите могат да бъдат национални или транснационални. Наличният бюджет по поканата е 2 765 000 евро. Финансиране от ЕС за един проект трябва да бъде между 150 000 евро и 500 000 евро. ЕК отпуска до 80% от допустимите разходи по проекта. Кандидати могат да бъдат публични институции и неправителствени организации от ЕС, Исландия и Лихтенщайн, и международни организации, без значение от местоположението им. Проектът трябва да включва най-малко три допустими организации (кандидат и партньори). Продължителността на проекта е до 24 месеца.
Крайният срок за кандидатстване е  12 април 2016 г. 
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm