Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016

Покана за подаване на проектни предложения по Европейски инструмент за демокрация и човешки права 2016

Европейският инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДПЧ) е програма на Европейския съюз, която има за цел насърчаване на демокрацията и правата на човека по целия свят чрез подкрепа за инициативи на гражданското общество. ЕИДПЧ е приет от Европейския парламент и Съвета през март 2014 г. (Наредба № 235/2014) за периода 2014-2020 г., като той заменя и доразвива ЕИДПЧ (2007-2013 г.) и Европейската инициатива за демокрация и права на човека ( 2000-2006 г.).

Този инструмент е предназначен за подкрепа на гражданското общество, с цел то дасе превърне в ефективнасила за политически реформи и защита на човешките права. ЕИДПЧ предлага независимост на действие, което е важна особеност на сътрудничество с организации на гражданското общество на национално ниво, особено в чувствителнитеобласти на демокрацията и човешките права. Той предлага голяма гъвкавост и повишен капацитет, за да се отговори на променящите се обстоятелства или в подкрепа на иновациите.

Приоритетнитенаправления, които подкрепя инструмента са следните:

– Права на човека и техните защитници, които са най-изложени на риск;

– Икономически, социални и културни права;

– Човешко достойнство;

– Дискриминация.

Обособена позиция 1: Подкрепа за жените правозащитници и / или защитници на правата на човека, които работят за правата на жените и момичетата, които са най-изложени на риск (4650000 евро);

Обособена позиция 2: Подкрепа за действията на гражданското общество в борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (13504000 евро);

Лот 3: Подкрепа за изпълнението на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (4,65 милиона евро);

Лот 4: Подкрепа за правата на лицата, принадлежащи към малцинства, и на лица, засегнати от дискриминация на базата на кастово деление (3580000 евро);

Лот 5: Подкрепа за справяне с безнаказаността и преходно правосъдие (4650000 евро).

По Лотове 1, 2, 3 и 4 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 250 000 и 1 милиона евро.

По Лот 5 на настоящата покана се кандидатства за грантове между 1 милиона и 1,55 милиона евро. Дейностите трябва да бъдат извършени в една или повече страни извън Европейския съюз.

Първоначалната планирана продължителност на проекта не може да бъде по-ниска от 24 месеца, нито да надвишава 36 месеца.

Процедурата за кандидатстване се състои от две фази:

– Представяне на Концепция;

– Представяне на пълно проектопредложение.

Краен срокза подаване на проектни предложения: 14 октомври 2016 г. 

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1471857966857&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=152550