Покана за предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

Покана за предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

Публикувана е покана в Официалния вестник на ЕС от 17 март за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави . Фокусът е върху укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности и прилагащи организации.
По поканата ще се финансират проекти, свързани с изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Тези проекти ще допринесат за укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързаната с конкретните потребности хуманитарна помощ.
С тази покана Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) очакват да постигнат следните резултати:
-350 младши/утвърдени доброволци, изпратени на терен по проекти за изграждане на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите и засегнатите от бедствия държави;
– възможност за 100 младши специалисти за участие в стажове в Европа преди изпращане на терен;
– възможности за онлайн доброволческа дейност;
Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проектите, възлиза на 8 400 000 евро.
Предвижда се в първия кръг (проекти, подадени до 17 май 2016 г.) да се използват 50 % от наличните средства (4 200 000 евро). За втория кръг, който включва  проекти, подадени до 1 септември 2016 г. ще бъдат налични 50 % (4 200 000 евро).
Максималният размер на субсидия е в размер на 1 400 000 евро. Предложения за субсидии до 100 000 евро няма да бъдат разглеждани за финансиране. EACEA очаква да финансира 8 предложения.
EACEA си запазва правото да не отпусне всички налични средства в двата кръга.
Всички организации (организацията заявител и партньорите), участващи в кандидатстването по тази покана и действащи като изпращащи или приемащи организации, трябва да бъдат сертифицирани в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Подробна информация за механизма за сертифициране можете да намерите тук:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен формуляр (e-Form). Формулярът за кандидатстване трябва да се подаде не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2016_101_r_0004_bg_txt.pdf

Източник фотография: Европейска комисия, Представителство на ЕК Сомалия