Покана за предложения за ефективно използване на ресурсите от еко-иновативни производства и преработка на храни SFS-08-2015-1

Покана за предложения за ефективно използване на ресурсите от еко-иновативни производства и преработка на храни SFS-08-2015-1
 

Поканата за представяне на проектни предложения е насочена към следното специфично предизвикателство: да останат конкурентоспособни фирмите, да се ограничи влошаването на околната среда и да се оптимизира ефективното използване на ресурсите и устойчивото производство и преработка на  храни, във всички мащаби на бизнеса, в условията на конкурентен и иновативен подход. Настоящото производство и преработка на храни, особено в сектора на МСП, трябва да бъде преразгледано и оптимизирано с цел постигане на значително намаляване на използването на вода и енергия, емисиите на парниковите газове и генерирането на отпадъци, докато в същото време трябва да се работи за подобряване на ефективността в използване на суровини, увеличаването на устойчивостта и подобряване на срока на годност, безопасността и качеството на храните. Трябва да бъдат разработени нови конкурентни еко иновативни процеси, в рамките на прехода към по-ефективно използване на ресурсите и устойчива кръгова икономика.
Поканата обхваща: Инструментът за МСП се състои от три отделни фази и обучение, и менторски услуги за бенефициентите. Фирмите, които имат интерес могат да кандидатстват по фаза 1, с цел впоследствие да кандидатстват по фаза 2, по-късна дата, или директно по фаза 2.
 По фаза 1 трябва да се разработи предпроектно проучване за проверка на технологичност /практичност, както и икономическа жизнеспособност на иновационната идея / концепция със значителна иновативност в индустриалния сектор, в който тя е представена (може да се кандидатства за разработване на нови продукти, процеси, дизайн, услуги и технологии или нови приложения на съществуващи технологии на пазара). Дейностите биха могли, например, да съдържат оценка на риска, проучване на пазара, включването на потребителите, интелектуална собственост (IP) управление, развитие на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и други подобни, за да се създаде добър потенциален проект за иновациите, който отговаря на  стратегията на предприятието и има европейско измерение. Затрудненията в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез иновации трябва да бъдат открити и анализирани по време на фаза 1. През фаза 2 трябва да се разглежда увеличаването на възвръщаемостта на инвестициите в иновативни дейности. Предложенията трябва да съдържат първоначален бизнес план въз основа на предложената идея / концепция.
 Проектните предложения трябва да съдържат спецификации на разработения бизнес план, който трябва да бъде резултат от проекта и да е критерий за успех. Финансирането ще бъде предоставено под формата на сума от 50 000 евро. Проектите трябва да са с продължителност  около 6 месеца 
Във фаза 2, ще бъдат подкрепени иновационни проекти , които са адресирани към справяне със специфичното предизвикателство за устойчива продоволствена сигурност и които демонстрират висок потенциал от гледна точка на конкурентоспособност и растеж на компанията, подкрепени от стратегически бизнес план. Дейностите трябва да се фокусират върху иновационните дейности като демонстрация, изпитване, прототипиране, пилотиране, миниатюризация, проектиране, пускане на пазара и други подобни дейности, насочени към повишаване на иновационната идея (продукт, процес, услуга и т.н.) към индустриалната готовност и зрялост за въвеждане на пазара, проектът  може да включва и някои изследвания.
Крайният  срок за кандидатстване е : 16-12-2015 до 17:00 часа
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет сайт: иhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/557-sfs-08-2015-1.html