Покана за представяне на предложения VP / 2015/009

Покана за представяне на предложения VP / 2015/009

Опит в мобилност за професионалисти

Отворена е покана за представяне на проектни предложенияVP / 2015/009 Опит в мобилност за професионалисти. Общата цел на поканата е да се проучи дали и ако е така, при какви условия, е налице необходимост от схема за краткосрочна трансгранична мобилност в сферата на труда на служители на различникомпании, която им позволява да работятза период от 1-6 месеца в друга компания в чужбина (мобилността ще се извърши под формата накомандировка).

Като последващафазаот процеса на анализ на търсенето и осъществимостта да се създаде такава схема на равнището на ЕС. Идеята е да сесъздадепилотна дейност, която да се тествачрез финансиране по настоящата покана. Всички компании, които проявяват интерес към участие в схемата могат да участват в първата проучвателна фаза, пилотно действие, която може да осигури финансова подкрепа за ограничен брой фирми, които желаят да  командироват служителите си в друга компания, намираща се в друга държава за определен период от време.

Поканата цели дапостигне следните оперативни цели:

  1) Да изследва текущото състояние на предприятията и необходимостта от действия на европейско равнище, по-специално да получиоценка на търсенето на действията на ЕС и да идентифицира пречките пред които са изправени компаниите, които искат да извършват транснационална професионална мобилност. Анализът ще се извърши въз основана информация за съществуващи подобни или допълващите схеми на национално и европейско равнище, проучване, проведено сред МСП, уъркшопове с работодатели, както и консултации, изследвания на пазара от страна на европейските организации, представляващи предприятия и конференция на равнище Европейски съюз;

 2) Въз основа на резултатите от анализа, ще сепроучат възможностите за бъдеща намеса на ЕС в тази област,ще се идентифицират възможните ползи и препятствия.

  3) Като се вземат предвид резултатите от анализа на осъществимостта, чрезизпитване и оценяване на пилотнатасхема, за подкрепа на краткосрочнатрансгранична професионална мобилностна работници и служители, и семинарите с работодателите, съществуващите изследвания и инициативите на място ще се установи необходимостта от финансиране такава схема.

Краен срокза кандидатстване: 16 октомври2015  

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=459&furtherCalls=yes&hash=e160b0b2-117f-48ef-a05b-9733091ebc00