Покана за проектни предложения „Тематични маршрути за подводно културно наследство“

Покана за проектни предложения "Тематични маршрути за подводно културно наследство"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на ЕС "EASME", отправя покана за представяне на предложения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство в областта на „Тематични маршрути на подводното културно наследство“. Поканата е насочена към реализиране на следните конкретни цели: – подкрепа за разширяване на туристическия сезон и за принос в подобряване на конкурентоспособността на МСП и ръста на работни места;
– благоприятстване единодействието между дейности, свързани с туризма и културата, и повишаване на въздействието върху местната икономика и хора;
– благоприятстване транснационалното сътрудничество между различни заинтересовани лица по веригата за туристическа стойност, по отношение на подводното културно наследство;
– насърчаване разнообразяването на предлагането на европейски продукти и услуги за устойчив и културен туризъм чрез развитие на устойчиви транснационални тематични туристически продукти за подводно културно наследство;
– укрепване на пазарното разбиране и видимост за привлекателни устойчиви европейски транснационални туристически оферти за подводно културно наследство;
– по-добро валоризиране на европейското природно и културно подводно наследство и неговия потенциал за по-нататъшно развитие на туристическия сектор;
– подобряване опазването и популяризиране на подводното културно наследство;
– насърчаване популяризирането на маршрути за подводно културно наследство пред обществеността.
Продължителността на един проект трябва да е от 12 до 18 месеца. Общият бюджет на поканата е в размер на 195 000 евро. Съфинансирането за един проект от ЕС е до 80% от допустимите разходи. Изпълнителната агенция за МСП на ЕС очаква да финансира общо две или три проектни предложения.
По поканата могат да кандидатстват публични и частни организации, работещи в следните области: туризъм, морско дело или всяка друга сфера, ако тяхната съотносимост към проекта е надлежно обоснована. Примери за кандидати са:
– публични власти и техните мрежи или асоциации на европейско, международно, национално, регионално и местно ниво, или организации, действащи от името на публична власт;
– обучителни или образователни институции, вкл. университети и изследователски центрове;
– музеи, и по-конкретно морски и океанографски музеи;
– търговски и промишлени камари, занаятчийски камари или подобни органи и техните клонове;
– организации за управление на местоназначението и техните мрежи/асоциации;
– пътнически агенти и туроператори и техните чадърни асоциации;
– нестопански организации /публични и частни/, неправителствени организации, организации на гражданското общество, фондации, аналитични институти, мрежи или федерации на публични и частни органи, чиято същностна дейност попада в следните области: туризъм, регионално развитие или всяка друга област, която е свързана с темата на проектното предложение /например организации, свързани със спорта или културата/;
– международни, европейски и национални организации/асоциации, действащи в сферата на културния туризъм в Европа и свързани сфери;
– федерации и асоциации, действащи в трансгранично партньорство с редица страни, с доказано трансгранично покритие, действащи в сферата на туризма, морското дело, културата или спорта;
– малки и средни предприятия /МСП/, действащи в туристическия сектор;
– национални, регионални, местни туристически организации, публични и частни агенции, свързани с популяризиране на туризма, и др.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 март 2016 г.
Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-thematic-routes-underwater-cultural-heritage