Покана за проектни предложения за подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП

Покана за проектни предложения за подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП

Приоритетната тема по тази покана е свързана с Общата селскостопанска политика (ОСП) и предстоящите предизвикателства. ОСП допринася за устойчиво развитие и модернизация на селското стопанство в Европа и икономиката на селските райони. Тя спомага за разрешаване на глобалното предизвикателство за това „как да се произвежда повече, използвайки по-малко ресурси. Целта на информационните мерки заложени в поканата е чрез тях да се обясни, прилагането и развитието на ОСП и да се повиши информираността на обществото за тази политика, по специално информираността на земеделските производители и други лица, работещи в селските райони и да се насърчи европейския модел на селско стопанство.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на дейностите е в размер  на 2,5 милиона евро. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.

Кандидатите, които искат да кандидатстват трябва да изпратят своите предложенияпо пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо служи за доказателство за датата на изпращане) или куриерска служба (датата на получаване от куриерската услуга служи като доказателство за датата на изпращане). Те трябва да се изпратят своите документи не по-късно от 30 ноември 2015 г. Подадените заявления трябва да бъдат в писмен вид, като се използват апликационната форма и бюджета, качени на следния интернет адрес: //ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/. Документите трябва да бъдат подготвени на един от официалните езици на ЕС. Независимо от това, за да се улесни по-бързото обработване на заявленията, кандидатите се приканват да подават своите заявления на английски, френски или немски език;

Допустими кандидати по настоящата покана са:

– Организации с нестопанска цел

– Публични власти на национално, регионално или местно равнище

– Европейските асоциации

– Университети

– Образователни институции

– Изследователски центрове

– Фирми и медийни компании

 Допустими информационни дейности, които се финансират по настоящата покана са:

– Производство и разпространение на мултимедийни или аудио-визуални материали;

– Производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати, и т.н.);

– Създаване и използване на онлайн инструменти в социалните мрежи;

– Медийни събития;

– Конференции, семинари, работни срещи (предавани онлайн) и проучвания по въпроси, свързани с Общата селскостопанска политика;

– Събития от типа на „градските ферми“, които да спомогнат за обяснението на важността на селското стопанство за градското население;

– Събития от типа на „отворено стопанство“, насочени към запознаване на градското население с добри практики и иновационни проекти

– Статични или мобилни изложби или информационни пунктове.

Индикативният период за изпълнение на информационните дейности е от 1 Май 2016 г. до 30 април 2017.

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2015 г. 

Повече информация за поканата можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/