Политика на сближаване: Комисията стартира „Kohesio“ — нова публична платформа

По време на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Комисията стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.
Целта на на тази платформа според комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра е да може да се разбира политиката на сближаване и нейносто въздействие върху регионите и градовете в ЕС.
Тази платформа е интрумент полезен за всички, тъй като предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход, чрез изпълнението и финансирането на широк набор от политически приоритети в държавите членки. Платформата също така насърчава идентифицирането и обмена на най-добри практики между различните региони и държавите членки.
На оплатформата може да откриете информация за:
– Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., включително връзки към съответните програми и фондове.
– Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти (500 000) и за хода на изпълнението на проектите.
– Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.
– Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.
– Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Линк към платформата – тук.
Източник: Европейска комисия