Политиката на сближаване спомага за намаляване на различията между регионите в ЕС

Европейската комисия публикува осмия доклад за сближаване, от който ясно личи, че за последните три години политиката на сближаване е спомогнала за намаляване на териториалните и социалните различия между регионите в ЕС. Благодарение на финансирането по линия на политиката на сближаване БВП на глава от населението в по-слабо развитите региони се очаква да нарасне с до 5 % до 2023 г. Същите инвестиции са допринесли и за намаляване с 3,5 % на разликата в БВП на глава от населението между 10 % най-слабо развити региони и 10 % най-развити региони.
Докладът също така показва, че, благодарение на гъвкавостта си, политиката на сближаване е предоставила мигновено на държавите членки и регионалните и местните власти така необходимата подкрепа в условията на икономически спад и на най-тежката криза в последно време.
С новите програми на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. продължават инвестициите в регионите и хората, в тясна координация с финансовия капацитет на пакета NextGenerationEU.
Докадът констатира още, че делът на политиката на сближаване в източниците на инвестиции е нараснал от 34 % за програмния период 2007—2013 г. на 52 % за програмния период 2014—2020 г. От 2001 г. насам по-слабо развитите региони в Източна Европа догонват останалите региони в ЕС. В същото време обаче много региони, при които доходите са средни, и по-слабо развити региони, особено в южната и югозападната част на ЕС, са пострадали от икономическа стагнация или упадък. Сближаването между държавите членки се е ускорило, но регионалните различия в рамките на бързо развиващите се държави членки са се увеличили. Заетостта нараства, но регионалните различия продължават да са по-големи, отколкото преди 2008 г. Между 2012 г. и 2019 г. броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, е намалял с 17 милиона. Регионалното разделение в областта на иновациите в Европа се е увеличило поради липсата на инвестиции в НИРД и слабости при иновационните екосистеми в най-слабо развитите региони. Населението на ЕС застарява и през идните години ще започне да намалява. През 2020 г. 34 % от населението на ЕС се е намирало в регион с намаляващо население. Очаква се през 2040 г. тази стойност да достигне 51 %.
„Докладът ясно чертава областите, в които държавите членки и регионите трябва да правят повече, а и позволява да се извлекат поуки от миналото, за да бъдем по-добре подготвени за предизвикателствата на бъдещето“ сподели Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и приова за по-бързото приемането и изпълнението на програмите на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., така че да се подкрепят регионите в процеса на възстановяване от пандемията и да извлекат максимална полза от прехода към екосъобразна и с внедрени цифрови технологии Европа, която отбележи дългосрочен растеж.
Повече информация: Нов доклад за сближаването (europa.eu)
Източник: Европейска комисия