Постигна се споразумение относно новия Европейски социален фонд

Постигна се споразумение относно новия Европейски социален фонд
 

Европейският парламент и държавите-членки на ЕС постигнаха политическо споразумение по предложението на Комисията за регламент относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Новият фонд ще бъде основният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права с цел подкрепа на работните места и създаване на справедливо и социално приобщаващо общество. Освен това той ще предостави ресурси на държавите членки за възстановяване на нашите общества и икономики след кризата, свързана с COVID-19.
 
В рамките на политическото споразумение ЕСФ+:
 
– Ще инвестира в младите хора, който бяха особено тежко засегнати от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. Държавите членки, в които процентът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (т. нар. NEET на възраст между 15 и 29 години), е над средния процент за ЕС, следва да отделят поне 12,5 % от своите средства по ЕСФ+, за да помогнат на тези млади хора да намерят квалификация или работа с добро качество. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия в подкрепа на мерките за младежка заетост. Комисията настоятелно призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности за финансиране с цел да увеличат инвестициите в мерки за младежка заетост.
– Ще подкрепя най-уязвимите лица, засегнати от загубата на работни места и от намаляването на доходите: Държавите членки ще трябва също така да заделят най-малко 25 % от своите средства по ЕСФ+ за насърчаване на социалното приобщаване.
– Ще предоставя храна и основно материално подпомагане на най-нуждаещите, като интегрира в ЕСФ+ настоящия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Всички държави членки ще заделят поне 3 % от своите средства по ЕСФ + за тази цел.
– Ще инвестира в децата, които са пострадали от кризата. Държавите членки, в които равнището на детска бедност е над средното за ЕС, следва да използват поне 5 % от своите средства по ЕСФ+, за да се справят с този проблем. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия за борба с детската бедност, а Комисията призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности с цел допълнително да увеличат инвестициите в борбата с детската бедност.
– Ще подкрепя пряко социалните иновации чрез новото направление за заетост и социални иновации на ЕСФ+ със специален финансов пакет в размер на 676 милиона евро.
 
Източник: Европейска комисия 
Източник фотография: europa.eu